İŞSİZLİK VERİLERİ ÇİFT RAKAMA YAKINLAŞTI


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 13 Ocak 2020, 11:17

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gecikmeli olarak açıklanan Ekim/2019 Ayı işsizlik rakamlarına göre ürkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %15,7 ol du.Bu arada İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim dönemin de, bir önceki yılın aynı dönemine göre de 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oranında gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalı şan sayısı 270 bin,sanayi sektöründe 30 bin,inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişi lik artış gerçekleşti.İstihdam edilenlere bakıldıüında  %17,9'u ta rım, %20,0'si sanayi, %5,8'i inşaat, %56,3'ü ise hizmet sektörün de yer aldı. İşgücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın ay nı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, işgü cüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %53,0 olarak kayda  geçti. Ekim 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kurulu şuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı döne mine göre 1,2 puan artarak %34,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemi ne göre 1,1 puan artarak %23,5 oldu.

                                       *       *        *

Ayrıca 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dö nemine göre 1,8 puan artışla, %13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artışla %15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,6 puanlık azalışla 50,5, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla %58,6 oranında olurken, 15-24 yaş grubunu da kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, %25,3, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak %32,8 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık azalışla %43,8 seviyesinde gerçekleşti.Ne eğitimde ne de istihdamda olan ların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık ar tışla %26,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,3 puan azalarak %13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 96 bin kişi azala rak 4 milyon 438 bin kişi olurken,Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %45,7 ol du. İstihdam edilenlerin sayısı 122 bin kişi artarak 28 milyon 229 bin kişi olarak tahmin edildi.

                                       *       *        *

Diğer taraftan Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %52,9 ol du. İşgücüne katılan sayısı 27 bin kişi artarak 32 milyon 667 bin kişi olarak tahmin edilirken; Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 92 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 45 bin kişi, hizmet sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe ise 120 bin kişi arttı.Tanınmış ekonomist   lerden Mahfiz Eğilmez’in bu yöndeki attığı twitte İşsizlik oranı Ekim ayında Eylüle göre % 13,8'den 13,4'e, geniş işsizlik oranı   % 19,5'dan 19'a geriledi. İstihdam 1 yılda artmadı, geriledi. TÜİK verilerine göre hazırladığı özet tablo da aşağıda.

                                       *       *        *

Sonuç olarak,tablo incelendiğinde burada en fazla dikkat çeken husus da istihdam durumu %-1,8 oranında azalıp,mevsimlik ça lışanlar rakamsal olarak%-31,0 oranında düşme gösterirken;2019 Ekim Ayı itibarıyla Geniş tanımlı işsizlik rakamı da 2018 Ekim ayında %17,1 iken 2019 yılında %19,0 a yükseldiği halde 2018 yılına göre mukayesede nasıl olup da 2019 yılında  %13,4’e düş tü.Peki istihdamın yıl içinde artmayıp gerilediği de düşünülürse aradaki açık durumunda gözüken kayıtsız işsiz sayısı ne oldu? Kaldı ki resmi rakamlarla geniş tanımlı işsizlik rakamları arasın da da izafi de olsa bir uyumluluk olması gerekirken;bu mukayese ise tabloya göre açık çelişki oluşturuyor.Gelinen noktada,Türkiye İş Kurumu na ait işsizlik verileri (son iki yıla ilişkin başvuruları kapsar) daha gerçekçi sonuçlar üretmekle beraber TÜİK’e ait tahmine dayalı dolaylı verilerin kullanıldığı anlaşılmaktadır.Bu noktada TÜİK’e ait veriler,işgücü piyasalarını kavramadığı,kısıt lı işsizlik verileri olduğu,gerçekçi ölçümleme mekanizmalarına sahip olmadığı ge rekçesiyle eleştiri konusu olmaya devam etmektedir.Tabi ki pek çok ülke uygulamalarında olduğu gibi bu durum hükümetlerin de işine gelmektedir.Son olarak, güncellen meyen işsizlik başvurula rının sistemden düşülmesi işsizlik oran larının düşük çıkmasına neden olmaktadır. Oysa ABD’de 4 hafta içinde iş arayanlar ve çalışmaya hazır olanlar işsiz olarak kabul edilmekle beraber, iş başvuruları, son derece yaygın kullanılan e-devlet uygulamaları üzerinden sürekli güncellemeye tabi tutul maktadır.Böylece işsiz lik verileri adına daha gerçekçi sonuçlara ulaşılırken, hükümetler yeni iş alanları oluşturma adına kendileri ni daha fazla sorumlu hissetmektedirler.

KAYNAK:Ekim/2019 Ayı İşsizlik Verileri (TÜİK)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.