Öteden beri bilindiği gibi Zonguldak 81 vilayet içinde istisnai olarak taşkömürünün üretildiği bir maden kenti. Ancak gelişim evresi bakımından değerlendirildiğinde mavcut şehirlerimiz içerisinde en yavaş gelişme göste ren bir kent olma özelliği taşıması bakımından maalesef kendi payına düşen refah,zenginlik ve sosyal açıdan iler leme fırsatını da yakalamış bir kent olamamanın buruk luğunu da duymamak hissetmemek mümkün değil.Çok tabii olarak kentimiz içinde şimdiye kadar yapılan genel seçimlerde TBBM Parlamentoya gitme hakkını kazanan geçmiş ve günümüzdeki milletvekillerinin tümünün hiz met anlayışı idrakleri ile çok yakından ilişkili olduğunu da burada belirtmek gerekiyor.Çünkü geriye doğru baktı ğımızda tarihsel kronolojinin geçmiş yaprakları arasında sadece bu kente hizmet verme anlayışını koruyan ve bu anlayışını tezahür ettiren tek kişinin rahmetli Veysel Ata soy olduğunun da hakkını teslim etmek gerekiyor.

* * *

Mamafih bu arada da Zonguldak Atatürk Devlet Hasta nesi’nin ek binasının zamana bağlı geciken inşaat duru munun nihayet tamamlanmasına katkıda bulunan millet vekillerine de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Ancak inşaatı yeni tamamlanan Atatürk Devlet Hastanesi ek binasıyla ilgili aldığımız bilgilere göre tam anlamıyla sağlık hizmeti verebilecek duruma getirilebilmesi için eksikliği duyulan teknik teçhizat ve medikal malzeme tedarikinin yapılamadığı gibi çok ihtiyaç duyulan tedavi ünitelerinin henüz kurulamadığı da bir gerçek.Örneğin geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Amasra Taşkömür İşletme Müessesesi nezdinde vuku bulan elim grizu faciasında kazalanan işçilerimiz için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi nezdinde en önemli ihtiyaç durumundaki Yanık Tedavi Ünitesi olma ması sebebiyle bu kazalı işçilerimizin tedavisi yapılmak üzere zorunlu olarak il dışındaki İstanbul’da bulunan Avrupa'nın en büyük yanık ve yara bakım merkezi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönde rilmişlerdir.

* * *

Gerçekte ölümle yaşam arasındaki gelgitlerle kazalanan kişinin yaşama tutunabilmesi yönünden zaman mevhu munun çok önemli bir unsur olduğu da dikkate alındığın da; önemli bie maden kenti olan Zonguldak şehrimizdeki Atatürk Devlet Hastanesi’nin ek binasının yeni tamamla nan kısmında”MODERN YANIK TEDAVİ ÜNİTESİ” si kurulması artık ihtiyaçtan öte zorunluk haline gelmiş bulunmaktadır.Kaldı ki Türkiye’de sadece 30 İlimizde ve özel hastanelerde bulunan yanık tedavi ünitesinin Zongul dak’ta olmaması madenci işçilerimizin kazalanması halin de yaşanabilece cek zaman kaybının hayati bir önem taşı dığı da dikkate alındığında büyük bir eksikliktir.Bu sebep le Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki yeni ek binada teçhiz edilebilecek son derece gelişmiş modern bir yanık tedavi ünitesinin bir an önce hizmete açılarak faali yete geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

* * *

olarak,teknolojinin çok süratle gelişerek ivme ka zandığı günümüz şartlarında Güney Koreli Rokit firması nın geliştirdiği Dr. Onvivo isimli 4 boyutlu yazıcı ile vücudunda yanıklar oluşan hastanın kendi yağ dokusu hücreleri alınarak tedavi edilmeye başlandığı bir dönem de; insan yaşamı için yapılacak her fedakârlığın daha da önem taşıdığı düşünülerek; yanık tedavi ünitelerinin bu lunduğu kentler,Ankara,Antalya,Balıkesir,Bursa,Denizli, Diyarbakır,Elazığ,Erzurum,Eskişehir,Gaziantep,İstanbul, İzmir,Kayseri,Kocaeli,Konya,Mersin,Samsun,Şanlıurfa, Sivas ve Van illerinde olduğu dikkate alındığında;Zongul dak gibi taşkömürü üretiminin yapıldığı bir merkezde böy le bir gereksinimin sağlanmaması büyük bir eksikliktir. Kaldı ki hele hele Bülent Ecevit Üniversitesi’nin İl dahil bağlı ilçelerde de genişleyerek kapsamını daha da arttıra rak var olduğu bir dönemde alt yapısının oturuştuğu da eklendiğinde Zonguldak kentinde bulunan hastanelerde neden yanık Tedavi Ünitesinin olmadığının da sorgulan ması ve bu talebin yerine getirilmesi gerekiyor.Bu yönde özellikle Zonguldak adına TBMM’de temsil eden Millet vekillerinin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz.