KÜRESEL EKONOMİLERDE RESESYON DALGASI DEVAM EDİYOR


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 14 Şubat 2020, 11:41

Dünyanın son global iktisadi tablosuna baktığımız da;ABD-Çin ticaret savaşları,jeopolitik ve jeostrate    jik belirsizlikler yanısıra corono virüsünden kaynak   lanan kitlesel ölümler ve bunun sonuçları arka arka       ya sıralanıyor.Avrupa Birliği kanadında Almanya' daki sanayiciler,küresel ekonomide ters esen rüzgar ların devam etmesinden dolayı küresel ekonomide bu yıl yüzde 3’lük bir artış beklediklerini bildirir ken; Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapı lan açıklamada,2020’de küresel ekonominin yüzde 3 ve küresel ticaretin 1,5 büyümesinin beklendiği nin kaydedilmesi de tahminleri doğrulu yor. BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendir mesinde, küresel ekonomide belirli bir iyileşme görülmediğini belirterek, “Küresel ekono minin bu yıl tekrar yüzde 3 ile yavaş büyümesini bekliyoruz. Belli bir iyileşme yok. Küresel ticaret zayıf seyredi yor.” ifadesini kullanması da teyit anlamında.

                        *       *        *

Bu anlamda küresel ticaretin 2019’da yüzde 1’lik büyümesinden sonra 2020’de yüzde 1,5 artış bekle diklerini aktaran Lang’ın, “Alman şirketleri nin dış ticareti için halen yüksek riskler var.Örneğin Brexit'ten sonra İngiltere ile bir ticaret anlaşma sı nın belirsizliği devam ediyor.” Değerlendirmesin de bulunurken; Lang, koronavirüsün yayılmasından dolayı belirsizlikte bir artış olduğunu vurgulayarak, “ Çin'de büyüme üzerinde bir etki bekliyoruz.” Yo rumunu yapması da endişeleri büsbütün arttırıyor.    Bu arada Dünyada yapısal reformlar ve mali teşvik yoluyla büyümeyi sürdürülebilir bir şekilde destek lemek için siyasi eksiklik olduğuna işaret eden Lang, Avrupa’nın, ABD ve Çin'in küresel liderlik teki zayıflığını telafi etme gücünden yoksun olduğu nu ileri sürmesi yanısıra dış ticarette yaşanan geliş melerin Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattı ğının altını çizen Lang, Almanya’da inşaat ve özel tüketimde artan iç talep sayesinde büyüme nin bu yıl sıfırın üzerinde kalacağını kaydetmesi de dur gunluk kagısını arttırıyor.

                        *       *        *

Hal böyle iken, tarih boyunca birçok defa olduğu gibi, küresel sistemin başat güçleri yine Afrika kıtasının sunduğu zengin doğal kaynaklar, pazar potansiyeli ve nüfuz imkânları için büyük bir mücadelenin içindeler. Sanayileşen Avrupa ve ABD’nin hem yoğun tarım ürünleri ve hammadde

ihtiyacını karşılayacak hem de köle ticareti üzerin den ağır iş kollarında ucuz istihdam kaynağı olacak bir uluslararası rol verilmişti Afrika’ya. Dünyanın doğal kaynaklar açısından en zengin, ticaret yolları açısından en kritik bölgelerini bünyesinde barındı ran bu kıta İngiliz,Fransız,Alman,İtalyan ve Belçi kalı sömürge sistemlerine entegre edilirken gelenek sel ticaret ağları, siyasi kurumlar, kültürel dokular, yaşam tarzları ve geçinme biçimleri yok edildi. “Be yaz adamın yükü” olarak tanımlanıp askerler, mis yonerler ve tüccarlar üçlüsü tarafından iliğine kadar sömürülen bu talihsiz kıta, son iki yüzyıl boyunca bitmek bilmeyen savaşlar, kan davaları, yoksulluk, siyasi karmaşa ve uluslararası baskılarla yaşamak zorunda kaldı. ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçle rin yanında Japonya, Hindistan, Brezilya ve Türki ye gibi yükselen güçler ve mevcut imtiyazları nı kaybetmek istemeyen Avrupalı eski sömürgeci ler arasında sıkı bir mücadele tüm kıtada sürüyor.

                        *       *        *

Sonuç olarak,küresel ekonomilerdeki belirsizlikler        dalgalı bir seyir izlerken; global piyasalarda olumlu havanın biraz olsun esmesi yüreklere su serpiyor.                      Küresel piyasalardaki geleceğe yönelik öngörülere   baktığımızda ise; Dünya Altın Konseyi raporuna gö re 2020 için piyasa riski ve ekonomik büyümede ya şanabilecek olası kırılmaların altın fiyatları üzerin de etkili olması bekleniyor.Finansal belirsizlikler, düşük faiz oranları ve zayıflayan küresel ekonomik görünüm, altın fiyatlarında dalgalı bir seyre neden oldu. Yeni tip koronavirüsün getirdiği belirsizlikler de ekonomik büyüme üzerinde etkili olabilir.Şeklin de değerlendirme de yapıldığı izleniyor.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.