Zonguldak’ta bir dönem belediye meclis üyeliği görevini yerine getiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Zonguldak Temsilcisi Turan Demirtaş’ın gündeme getirdiği ancak meclisten geçemeyen Mimari Estetik Komisyonu’nun kurulması konusunda yeniden Zonguldak Belediyesi’nin adım atması bekleniyor.

Doğal gazın devreye alınması ve Filyos Projesi’nde adım adım ilerlemesi nedeniyle Zonguldak’ta kısa süre içerisinde önemli değişikliklerin olacağı ve yatırım konusunda da diğer illere yetişebileceği düşünülüyor. Uzun yıllar yatırım alamayan ve estetik açıdan da göze hitap edemeyen Zonguldak’ta Mimari Estetik Komisyonu’nun kurulması büyük önem arz ediyor. Karadeniz ve yeşille iç içe olan ancak bir türlü turizm ve görsellik açısından gelişemeyen Zonguldak için Mimari Estetik Komisyonu’nun kurulması halinde önemli bir yol kat edilebileceği düşünülüyor.

MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU’NUN GÖREVİ NEDİR?

Komisyon, yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkilidir. Özgün fikir ifade etmeyenlerde yapılacak değişikliklerde ilk müellifin görüşü aranmaz. Özgün fikir ifade eden mimarlık eser ve projelerinde; eser sözleşmesinde işleme izni verilenler ile eserin bütünlüğünü bozmadığına, estetik görünümünü değiştirmediğine, teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna karar verilen değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda yüzde yirmisini, inşaatı süren yapılarda yüzde on beşini geçemez.

13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı yasanın 8. Maddesinin ( j ) bendi ne göre; Belediyede, “ Mimari Estetik Komisyonu” kurulması da gerekiyor. Ancak yasanın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen, kurulun kurulmasına yönelik karar alınmasına rağmen henüz adım atılmaması tepkilere neden oluyor.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

Mimari estetik komisyonları

MADDE 66 - (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre kurulan komisyonun çalışma usul ve esasları idarece belirlenir.

Çetin Çelik; Altın fiyatları artacak Çetin Çelik; Altın fiyatları artacak

(2) Komisyon beş uzmandan teşkil eder, salt çoğunlukla toplanır, kararlar oyçokluğu ile alınır.

(3) İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurar. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşur.

(4) Komisyonun gündemi ilgili idarece belirlenir ve Komisyon başkanı idare tarafından görevlendirilir.

(5)  Komisyonca özgün fikir ifade etmediği karara bağlanan projelerde farklı bir müellif tarafından yapılacak değişikliklerde bütün sorumluluk değişiklik projesini yaptıranlar ve projeyi hazırlayan müelliflerde olmak üzere idarelerce ayrıca önceki müelliflerin görüşü aranmaz.

(6) Komisyon; organize sanayi bölge müdürlükleri hariç, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunundan gelen yetkileri saklı kalmak kaydıyla ilçe belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde il, ilçe belediyeleri ve ilgili diğer idareler bünyesinde kurulur.

(7) Müdürlükler bünyesinde Valilik onayı ile oluşturulan komisyonlar görev yapar.

(8) Komisyonca özgün fikir ifade ettiği, ancak eserin bütünlüğünü bozmadığı ve estetik görünümünü değiştirmediği teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna mimari estetik komisyonu tarafından karar verilen değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; proje sözleşmesinde belirlenen veya fatura edilen bedelin, sözleşmede belirlenmemesi veya fatura edilmemesi halinde ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda % 20’sini, inşaatı süren yapılarda ise % 15’ini geçemez.

(9) Kamu kurum ve kuruluşlarınca birbirinden farklı konut, eğitim, sağlık, güvenlik ve sanayi tesisi gibi yatırımlara ilişkin hazırlanan tip projelerin fikir ve sanat eseri telif hakkı, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir.

(10) Bu Yönetmelik kapsamında müellif ile akdedilen proje sözleşmesinde fikir ve sanat eseri telif hakkının devrine ilişkin hükmün yer alması zorunludur.

(11) Umumî binaların mimari estetik komisyonunca fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz ettiğine dair karar altına alınanları ile sanayi bölgelerindeki yapı ve tesislerde planda belirlenmemişse bu Yönetmelikte benzer binalar için yer verilenler dışında kalan iç ölçülere tabi olunması zorunlu değildir.

(12) Komisyon tarafından getirilecek kurallar engelliler ile ilgili erişilebilirlik standartlarına aykırı olamaz. Haber: Fadime YILMAZ ELMA

Dün “Bıçakladı” yazıldı, bugün kol kola fotoğraf paylaştılar Dün “Bıçakladı” yazıldı, bugün kol kola fotoğraf paylaştılar
Süper Lig hakemi Zonguldak’ta fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı! Süper Lig hakemi Zonguldak’ta fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı!
Bir eşin çaresizliği: “Senin için uyuşturucu mu bulayım?” Bir eşin çaresizliği: “Senin için uyuşturucu mu bulayım?”
Zonguldak Gazipaşa caddesinde 4 kişi genç bir çocuğa saldırdı. Zonguldak Gazipaşa caddesinde 4 kişi genç bir çocuğa saldırdı.
Evleri soyup soğana çevirdiler! Jandarmadan hırsızlık çetesine darbe Evleri soyup soğana çevirdiler! Jandarmadan hırsızlık çetesine darbe