AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÇAYCUMA BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN (Diğer) ve BENZİN (97 OKTAN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       : 2023/1317751

1-İdarenin

a) Adı                                                   : ÇAYCUMA BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                             : BELEDİYE HİZMET BİNASI YENİ MAHALLE UĞUR MUMCU CAD. NO:29 67900 ÇAYCUMA/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası       : 08502886767 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                   : MOTORİN (Diğer) ve BENZİN (97 OKTAN)

b) Niteliği, türü ve miktarı           : 250.000 lt motorin(diğer) ve 6.000 lt 95 oktan kurşunsuz benzin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-Toplu Motorin (diğer) alımları tanker ile İdarenin; Yeni Mh. Yalı Cd. üzerinde bulunan Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki akaryakıt deposuna, 2- Yüklenici tarafından bedelsiz olarak idarenin bildireceği araçlara takılacak olan Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile yüklenici ve/veya yüklenici adına bu iş kapsamında hizmet verecek olan TÜRKİYE genelindeki ilgili akaryakıt satış istasyonlarından otomatik olarak, idarenin ihtiyacı nispetinde, idare tarafından yükleniciye yazılı olarak bildirilecek araçların yakıt depolarına yükleniciye bildirilen yakıt tiplerine uygun olarak peyderpey teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi                    : İşe 2024 mali yılı başında başlamak esastır. Ancak herhangi bir sebep ile sözleşme zamanında imzalanamaz ise sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. Bunun dışında motorin'in Garaj Amirliği depo teslim tarihleri yükleniciye bildirilecek ayrıca ihale konusu akaryakıtların alımları ihtiyaç durumuna göre yüklenicinin akaryakıt istasyonundan ve/veya araç tanıma sistemine dahil anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından her gün araç depo teslimi olarak teslim alınacaktır. İşin 31.12.2024 tarihinde bitirilmesi esastır.

d) İşe başlama tarihi                       : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 12.12.2023 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           : Çaycuma Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşundan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini İdareye ibraz etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01934695