İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ALAPLI BELEDİYESİ ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       : 2023/1235199

1-İdarenin

a) Adı                                                   : ALAPLI BELEDİYESİ ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi                                             : MERKEZ MAHALLESİ İSKELE CADDESİ NO:27 67850 ALAPLI/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası       : 3723781048 DAHİLİ (147) - 3723781556

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    : 2024 YILI İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı           : İnşaat malzemeleri 3.500 M3 Hazır beton, 5.000 torba çimento, 40 ton demir, 150 adet çelik hasır 35 M3 kereste, 3.000 adet briket ve 15 adet plywood tabakadan oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Fen işleri müdürlüğünün Alaplı sınırları içindeki çalışma alanları

ç) Süresi/teslim tarihi    : İnşaat malzemeleri 02.01.2024 tarihinden itibaren idarenin talebi üzerine talep tarihini izleyen gün içerisinde idarenin istediği miktarda mal gönderilmek suretiyle pey der pey 31.12.2024 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi                       : 02.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 13.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ALAPLI BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01929221