ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZ HİZMET BİNAMIZA 900,53 M2 AC-3 SINIF 23-31 LAMİNAT PARKE DÖŞENMESİ İŞİHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                 

ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZ HİZMET BİNAMIZA 900,53 M2 AC-3 SINIF 23-31 LAMİNAT PARKE DÖŞENMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                       : 2023/1233569

1-İdarenin                                                                                                                                                                      

a) Adı                                   : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : MEŞRUTİYET MAHALLESİ GAZİPAŞA CADDESİ 33 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası 3722522631 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin                                                                                                                                    

a) Adı                                   : ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZ HİZMET BİNAMIZA 900,53 M2 AC-3 SINIF 23-31 LAMİNAT PARKE DÖŞENMESİ İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı laminat ve süpürgelik renk seçimi idare tarafından yapılacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.                  

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı (Meşrutiyet Mah. Gazipaşa Cad. No:33 Merkez/Zonguldak)

ç) Süresi/teslim tarihi    : Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

3-İhalenin                                                                                                                                                                       

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                               : 14.11.2023 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Meşrutiyet Mah. Gazi Paşa Cad. No.33 6. kat Toplantı Salonu Merkez /Zonguldak                       

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.                                 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler                                                                                             

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:      

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

 Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan (B) ÜST YAPI III.GRUP :BİNA İŞLERİ         

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MİMARLIK"

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.             

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.                    

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.                                           

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.     

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                                                                                                            

15. Diğer hususlar:

 İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 

#ilangovtr Basın No ILN01925464