ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

                Zonguldak İşletme Müdürlüğü Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Çakmakkaya Mahallesinde 5.565,20 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe sabit kıymetlerinde kayıtlı; 26.4 m2 alanlı danışma binası-1, 1 m2 alanlı danışma binası-2,  466.55 m2 alanlı patlayıcı madde depo binası ile 277.1 m2 alanlı 2 katlı binadan oluşan toplam 771.05 m2 alanlı bina ve tesisin 20 yıl süreylekiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Kapalı Teklif(Arttırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır.

1.       İDARENİN

a)      Adresi:Yayla Mah.Kapuz Cad. P.K 67080 Tepebaşı/ZONGULDAK

b)      Telefon ve Faks Numarası:0 372 253 21 61 - 0 372 251 20 57

c)      Elektronik Posta Adresi

2.       İHALEYE KONU DEPO BİNASI NİTELİĞİ YERİ SÜRESİ

Niteliği

İli

İlçesi

Köyü/Mahallesi

İşletme Hakkı Kira Süresi

Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Çakmakkaya Mahallesinde 5.565,20 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe sabit kıymetlerinde kayıtlı; 26.4 m2 alanlı danışma binası-1, 1 m2 alanlı danışma binası-2,  466.55 m2 alanlı patlayıcı madde depo binası ile 277.1 m2 alanlı 2 katlı binadan oluşan toplam 771.05 m2 alanlı bina ve tesisin 20 yıl süreyle kiraya verilmesi.

Zonguldak

Kozlu

Çakmakkaya

20 Yıl

3.       İHALE KONUSU İŞİN:

a)      İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı(Fiziki): Zonguldak Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Çakmakkaya Mahallesinde 5.565,20 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe sabit kıymetlerinde kayıtlı; 26.4 m2 alanlı danışma binası-1, 1 m2 alanlı danışma binası-2,  466.55 m2 alanlı patlayıcı madde depo binası ile 277.1 m2 alanlı 2 katlı binadan oluşan toplam 771.05 m2 alanlı bina ve tesisin 20 yıl süreyle kiraya verilmesi

aa)   Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Çakmakkaya Mahallesinde 5.565,20 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe sabit kıymetlerinde kayıtlı; 26.4 m2 alanlı danışma binası-1, 1 m2 alanlı danışma binası-2,  466.55 m2 alanlı patlayıcı madde depo binası ile 277.1 m2 alanlı 2 katlı binadan oluşan toplam 771.05 m2 alanlı bina ve tesisin 20 yıl süreyle kiraya verilmesi işi içintahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli: 300.000,00 TL

ab)  Geçici Teminat Miktarı: 9.000,00 TL.(Tahmin edilen bedelin %3’si)

4.       İHALENİN

a)      Yapılacağı Yer: Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b)      Tarih ve Saati: 27.11.2023 – 10:00

5.       İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER

1.       İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3.Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ( Varsa ) bildirmeleri,

 5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise verdiği kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarafından en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, (Kamu kurumlarından istenmeyecek).

5.1.7.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu ve ya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren mektuplar,

5.1.8.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9.Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesi müteakip, idareden alınacak ‘ İhale Dokümanı Satış Belgesi ’,

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12.Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasının yahu benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kayıt sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneği uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve  5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6.      İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI) :

           İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki ihale biriminde görülebilir ve 500,00TL(beşyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur.İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi’ndeki IBAN TR29 0001 0001 3147 030129 5013 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7.TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler, Zonguldak Ormanİşletme Müdürlüğü Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Çakmakkaya Mahallesinde 5.565,20 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe sabit kıymetlerinde kayıtlı; 26.4 m2 alanlı danışma binası-1, 1 m2 alanlı danışma binası-2,  466.55 m2 alanlı patlayıcı madde depo binası ile 277.1 m2 alanlı 2 katlı binadan oluşan toplam 771.05 m2 alanlı bina ve tesisin 20 yıl süreyleKiralama işi 27/11/2023Pazartesi günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki ihale komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilemez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ihale olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8.       İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01930970