ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE FUTBOL MÜSABAKA TOPU ALIMI

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE FUTBOL MÜSABAKA TOPU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       :2023/896893

1-İdarenin

a) Adı                                                   :ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                            :Çaydamar Mevkii, Kardeşler Köyü, Kokaksu Mah. 67013 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası       :3722533847 - 3722534752

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                   : ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE FUTBOL MÜSABAKA TOPU ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı           : 400 ad. Futbol Müsabaka Topu

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                    : işin teslim süresi 10 (On)) takvim günüdür. Tüm malzemeler aynı gün teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 11.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           : Zonguldak İl Özel İdaresi İhale Salonu Merkez/ZONGULDAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Alımı yapılacak olan Futbol Müsabaka Topundan,1 (bir) adet  numune, üzerlerinde ihale, aday/istekli ve numune bilgileri(cins, miktar) olacak şekilde 11/09/2023 saat :10.00' a kadar Zonguldak İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü  Çaydamar Mevkii Kardeşler Köyü Kokaksu- Merkez/Zonguldak adresine teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01885252