TTK Armutçuk Müessesesi’ne ait 17 lojman satışa çıkarılıyor. 14 Haziran’da ihaleye gidilecek lojmanların fiyatları ise 311 bin ila 1 milyon 500 bin lira arasında belirlendi.

İhaleye ilişkin verilen bilgiler şu şekilde:

Taşınmazların (Kamu Konutları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Kdz Ereğli Öğretmenevi Toplantı Salonunda  (Müftü Mah. Meydanbaşı Cad. Ay Acity AVM) komisyon huzurunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

Gerçek kişilerin, yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah il muhaberi) ile nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacak) veya onaylı nüfus kayıt örneği ile adına vekaleten katılacaklarda noter tasdikli vekaletname fotokopisi (aslı yanında olacak)

Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2023 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri. Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, Geçici teminata ait belge. (Alındı belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Kat ve Bağımsız Bölüm No) açıkça yazılması) İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (T.T.K) ait olan 17 adet lojmanın satış işlemi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV'ye tabi olup, ihale bedeli üzerinden alıcıdan ayrıca KDV tahsilatı yapılacaktır.  KDV oranı her lojmanın şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir.

Kanuni tapu alım ve satım harcı, alıcı ve mülkiyet sahibi idareye ait olup, diğer her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıdan tahsil edilecektir.

İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.

Zonguldak'ta yangın! Facia önlendi Zonguldak'ta yangın! Facia önlendi

Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle. En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. (Haber Merkezi)

whatsapp-image-2023-05-25-at-160443

Editör: Murat Barutçu