TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İhtiyacına 24 Aylık Puan Sonuç Karşılığı Kan Gazı Test Kitleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       : 2023/885512

1-İdarenin

a) Adı                                                   : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

b) Adresi                                            : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İbn-i Sina Kampüsü 67600 KOZLU/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası       : 3722612002 - 3722610185

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                   : Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İhtiyacına 24 Aylık Puan Sonuç Karşılığı Kan Gazı Test Kitleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı           : Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İhtiyacına 24 Aylık Puan Sonuç Karşılığı Kan Gazı Test Kitleri Alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı.

ç) Süresi/teslim tarihi                    : Yüklenici ihale konusu malı sözleşme imzalamasına müteakip 24 ay boyunca Laboratuvar Taşınır mal ve malzeme kontrol yetkilisinin kontrolünde, en az 2 (iki) ay yetecek kadar malzeme/kit miktarını ilgili depo stokun da hazır bulunduracaktır. Yüklenici 08:00-16:00 saatleri arasında ürünleri orijinal ambalajında ve ambalajı açılmamış şekilde, uygun sıcaklık koşullarında (soğuk zincir kurallarına uygun olarak) teslimatı yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi                       : 24.12.2023 tarihinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 04.10.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

- Yüklenici sözleşme süresi boyunca temin edilen cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonlarını yaptıracaktır.Bu işlemler üreticinin veya ilgili standartların tavsiye ettiği şekil ve sürelerde yapılacaktır.Bu işlemler için gerekli olan araç-gereç yedek parça ve sarf malzemeyi temin edecektir

- Yüklenici bakım planları (günlük, haftalık, aylık, yıllık) ile bakım yapılacak yetkili personelin kimlik bilgilerini laboratuvar sorumlusuna teslim edecektir.

- Kit karşılığı verilecek cihazların her türlü bakım, onarım ve yedek parça temini yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

-Cihazın Arızalanması halinde; arızanın telefonla veya faksla firmaya haber verilmesinden sonra en fazla 8 (sekiz) saat içinde müdahale edilecek, en fazla 72 (yetmiş iki) saat içinde arıza giderilecektir. Bu süre içinde arıza giderilmezse aynı özelliklere sahip başka bir cihaz temin edilecek ve hizmetin aksamasına sebebiyet verilmeyecektir.

- Arıza durumunda bildirimin yapılacağı tam adres, iş ve cep telefonları açıkça belirtilmelidir. Ayrıca cihazların günlük solüsyon kontrolü ve değişimi gerekiyorsa yüklenici tarafından solüsyon değişimi yapılacaktır.

 4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin teklif verdikleri  ürün/sistem/kitler/kalemler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) veya Vücut Dışında Kullanılan (InVitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında ise bu ürünlerin Ürün Takip Sistemi' ne (ÜTS)  kayıtlı olması ve bu ürünlerin kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca isteklilerin de ÜTS' ye  kayıtlı olmaları zorunludur. İstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün imalatçısının veya ithalatçısının bayisi olarak ÜTS' ye kayıtlı olmalıdırlar.

İsteklilerin, teklif verdikleri her malzemenin (ürün/sistem/kitler/kalemler ) Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) kayıtlı Barkod Numaralarını teklif mektubunun ekinde ayrıca bir belge ile beyan edecekler. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünlerin ise kapsam dışı olduğunu  ayrıca bir belge ile beyan edecekler. Ürünlerin Barkod Numaralarını veya kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğunu  belirtmeyen isteklilerin o kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

-İstekliler teklif ettikleri sistemlere ait tüm teknik detayları gösteren üretici firmaya ait  türkçe tercüme dökümanlarını  ve  teknik şartname maddelerine (her bir maddesine) ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap yazılacaktır. Ayrıca Tedarik edilecek malların kataloğları veya fotoğrafları, cihaz ve reaktifle ilğilidökümanlar, kataloğ broşür yetkili kişi/kişilerce imzalanmış olarak beyanedecektir.

Cihazların ve malzemelerin Kullanma kılavuzları tükçe olarak işe başlarken sunulacaktır.

- İstekliler, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği, orijinal dokümanlardan veya suretlerinden bir takım vermelidir.

- Cihazla birlikte kullanıcı el kitabı verilmelidir. El kitabı Türkçe olmalı, temel çalışma prosedürünü (çalışma prensibi, kalibrasyon, kontrollerin çalışılması, örneklerin yüklenmesi ve çalışılması, hasta bilgilerinin girişi ve sonuçlarının basılması, günlük ve periyodik bakım, bakım çizelgesi, sorun giderme bilgilerini de içeren) kapsamalıdır.

-Teklif edilecek cihaz/cihazların imalat tarihi ve seri numaraları gösteren belgeleri beyan edecektir.

-Teklif edilecek malzeme ve cihazlara ait ulusal ve uluslararası standartlara uynunluk belgesini beyan edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel veya Kamu Kuruluşlarında yapılmış tüm Puan Sonuç Karşılığı Kit alımı veya  Kit ve Kit Karşılığı Cihaz Uygulaması Kapsamında Kit Temin edilmesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01890092