Zonguldak İl Genel Meclisinin Kasım ayı ikinci birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında yapılan toplantıya, il genel meclisi üyeleri ile daire müdürleri katıldı.

Açılış ve yoklamanın ardından geçen oturuma ait karar özeti okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3 maddesinde yer alan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince; stratejik plan ve programlarda yer alan amaç ve hedeflere göre, İl Özel İdaresince hazırlanan, 2023 Yılı Performans Programı görüşülürken, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın Meclise gönderdiği mesajı Özel İdare Genel Sekreter yardımcısı Mehmet Kokulu okudu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın mesajı şöyledir:

“Bilindiği üzere, İl Özel İdaresinin temel amacı, halkın mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır. Bu doğrultuda İl Özel İdareleri; 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ ile 5302 sayılı ‘İl Özel İdaresi Kanunu’ doğrultusunda, ‘Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları’ hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. Söz konusu kanunlarda belirtildiği üzere, İdaremiz, kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde, stratejik önceliklere göre tahsis etmekte, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarını da gözeterek hesap verebilirlik ilkesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.2020-2024 dönemini kapsayan kurumsal stratejik planımızı da esas alan 2023 yılı performans programında, İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler öngörülmüştür. İl Özel İdaremizin bütün birimlerinin katkısıyla hazırlanan 2023 Yılı Performans Programının veri, bilgi ve belgeleriyle; mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, etkinlik ve verimlilik açısından katkı sağlamasını, İlimize hayırlı olmasını temenni ederim”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın mesajının okunmasının ardından Performans programı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. (Şaban YILMAZ)