DSİ 232 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNA TESİSLERİ ONARIMI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DS 232 Şube Müdürlüğü Bina Tesisler Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı belgeler aşağıda yer almaktadır:

İKN

1-İdarenin

: 2023/1151963

a) Adı

: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adres

: İnönü    Mahalles Rauf  Denktaş   Caddesi    No:53      37100      MERKEZ KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

: 3662149227 - 3662147495

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e- imza kullanılarak indirilebileceğiinternet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı

: DS 232 Şube Müdürlüğü Bina Tesisler Onarımı

b) Niteliği , türü ve miktarı

: DS 232. Şube Müdürlüğü idari bina ve Devrek Başmühendisliği idari bina iç cephe ve kapıların boyanması, Devrek Başmühendisliği dış cephe boyanması ve tuvaletlerin yenilenmesi, DSİ 232 Şube Müdürlüğü çevre aydınlatması ve lojmanlar bölgesine 10 araçlık otopark gölgeliği yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

: Zonguldak -Kozlu

ç) Süresi /teslim tarihi

: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

3-İhalenin

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati

: 06.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yer (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 232. Şube Müdürlüğü İhale Salonu Güney mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu Zonguldak

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.             İsteklilerin ihaleye katılabilmeler için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifler kapsamında beyanetmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.                   1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyim göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci, mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeler:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkiniş deneyimin gösteren belgeler.

4. 4.Bu halede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri :

4.4.1. Bu halede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Ait Tebliğde Yer Alan B-III Grubu  (BİNA İŞLERİ) işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümler:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini /diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki veya yurtdışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalar ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi :İş kalemler bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (Alınabilecek Azam FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azam oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 le çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran le azam oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlem yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlem yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetvel esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

AsgariOran

AzamiOran

Fiyat DışıUnsur Puanı

İç Cephe Boya Yapılması

19,65%

29,47%

12

İç Cephe Tavan Boyası Yapılması

10,13%

15,19%

6

Dış Cephe Boya Yapılması

4,71%

7,06%

3

İskele Yapılması

3,32%

4,98%

2

Seramik Duvar Karosu Kaplama Yapılması

0,5%

0,75%

1

Seramik Yer Karosu Kaplama Yapılması

1,01%

1,52%

1

Alaturka Hela Montajı

0,52%

0,78%

1

Alaturka Hela Tesisatı Rezervuar Montajı

0,41%

0,62%

1

Pisuvar Montajı

1,92%

2,88%

1

Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela, Tesisatı ve Montajı

0,51%

0,76%

1

50*70 cm Tam Ayaklı Lavabo Teminive Montajı

2,72%

4,07%

2

FotoselliLavabo Bataryası

4,14%

6,21%

2

Duvar TipiSıvı Sabun Dispanseri

1,35%

2,02%

1

Sensörlü Kağıt Havlu Dispanseri

0,56%

0,83%

1

10 Araçlık Otopark GölgeliğiYapımı

22,04%

33,06%

12

Aydınlatma DireğiMontajı

4%

6%

1

Ahşap Kapıların Boyanması

2,53%

3,8%

2

6. İhaleye sadece yerliistekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanınıindirmelerizorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadarEKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleriiçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleribedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleritutarda geçiciteminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleriaçıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01914919