4/D İŞÇİ PERSONELLERİ KIYAFET ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ATATÜRK-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4/D İŞÇİ PERSONELLERİ KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       : 2023/809091

1-İdarenin

a) Adı                                                   : DEVLET HASTANESİ -ATATÜRK-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                            : MESRUTIYET MAHALLESI HUZUR SOKAK 10 67030 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası       : 3722521900 - 3722521923

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                   : 4/D İŞÇİ PERSONELLERİ KIYAFET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı           : 7 KISIM İŞÇİ KIYAFET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

ç) Süresi/teslim tarihi                    : Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 gün içerisinde malzemelerin teslimatını hastanemize yapacaktır. Bu süre içinde ihtiyaç sahibi idare ile görüşerek kıyafet beden ölçüleri ve mal teslimi ile ilgili konularda bilgi alınacaktır. İdarenin belirlediği tarihlerde ilgili birimlere gidilerek, kıyafetin verileceği personellerin ölçüleri alınacaktır. Dikilen kıyafetler kişiye özel ambalajlı olarak ilgili idareye teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde personelin adı-soyadı, kurum bilgisi ve beden numarası yazılı olacaktır. Her bedenden beden kontrolü yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde birer numune istenebilir. Bu durumda istenilen numuneler süresi içinde idaremize teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi                       : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 11.09.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           : ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen iş kalemleri için en az bir adet  numune (Teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe), ihale sonrasında  isteklilerden istenecek ve değerlendirilecektir. Numuneler, idaremiz tebligatından sonra belirtilen tarihte ihale komisyonumuza teslim edilecektir. Teklif verilen kalemlere ilişkin numunelerin ihale öncesi hazırlanması istekliler için kolaylık olacaktır. Numune göndermeyen firmaların  teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen malzemeye ait  numunenin adını, adedini ve firma adını gösteren bir liste numune teslim tutanağı olarak hazırlanıp ihale komisyonuna teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01874974