TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

34 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                        : 2024/656138

1-İdarenin

a) Adı                                    : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                             : MİTHATPAŞA MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO:64 ZONGULDAK 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası       : 3722596650 - 3722596666

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                   :34 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 34 Kalem

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi    : İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarelerin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip 10 gün içinde mal peyderpey yada malın tamamı 31.12.2024 tarihine kadar teslimatı sipariş veren idareye yapılacaktır. Malın ilgili depolara teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır. Yükleniciler İdareler tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş dahilinde mal tesliminde bulunacaklardır.

d) İşe başlama tarihi       : Sözleşme imzalanmasını müteakip bir iş günüdür.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 06.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Toplantı ve İhale Odası (Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:64 Merkez Zonguldak)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Kapsam Dışı Belgesi

Ürünlerin TİTUBB / ÜTS kayıtlı olduğunu tevsik edici belge

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Aday veya İsteklinin TİTUBB / ÜTS kayıtlı olduğunu tevsik edici belge

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog

Numune

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02037146