HASTANEMİZ İHTİYACINA 40 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Hastanemiz ihtiyacına 40 Kalem Temizlik Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       : 2024/155564

1-İdarenin

a) Adı                                                   : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

b) Adresi                                             : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İbn-i Sina Kampüsü 67600 KOZLU/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası       : 3722612680 - 3722610185

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                   : Hastanemiz ihtiyacına 40 Kalem Temizlik Malzemesi

b) Niteliği, türü ve miktarı           : Hastanemiz ihtiyacına 40 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Ayniyat Deposu.

ç) Süresi/teslim tarihi                    : * İdare ürünlerin teslimini aylık, 3 (üç) aylık veya yıllık olarak isteyebilir. * Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip peyderpey 9 ay içerisinde uhdesinde kalan malzemeyi sağlam vaziyette Hastanemizin Ayniyat Deposuna teslim edecektir. Fatura tutarındaki miktar kadar mal teslimat yapılmazsa işin muayene ve kabulü yapılmaz * İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarenin sipariş tebligatına müteakiben malın sipariş tebligatının/yazısının tamamı kadarı en geç 10 takvim günü içerisinde hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında teslimatı yapılacaktır. Aksi durumda Cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici, malzemelerin Ayniyat deposuna teslimatı yapmaması yada ihale dokümanlarına (teknik, idari, sözleşme gibi) uymaması halinde, cezai müeyyide uygulanacaktır. * Sözleşme imzalandığı tarih baz alınarak 9 ay hesaplanarak sözleşmenin süresi olacaktır.

d) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 14.03.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Katı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) İhale komisyonu; teklif ettiği kalemler için ürün hakkında tüm teknik detayları gösteren Katolog, belge  broşür’ den işaretleyerek teknik dokümanını sunan isteklilerden, teslim etme  süresi  belirtmek kaydı ile daha sonra yazılı olarak  numune istenilebilecektir.

b) İstekliler tarafından teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre "Teknik Şartname Cevap" beyan edilecektir. Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01986505