TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ŞUBAT/2020 AYI  TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 22 Şubat 2020, 12:09

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eği lim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkile rinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,8 olan endeks, Şubat ayında 57,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat 2020Tüketici güven endeksindeŞubat/2020 ayı itibarıyla gerçekleşen %2,7 oranındaki düşme değerlendirildi   rildiğinde büyüme açısından olumsuz tabloya işaret    ediyor.

                        *      *       *

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi du rum beklentisi endeksi Ocak ayında 79,5 iken,Şubat ayında %3,4 oranında azalarak 76,8 oldu.Bu düşme     de yüksek seyreden reel piyasa enflasyonunun etkili olduğu izlenirken; fiyat artışlarının zincirleme olarak geniş yelpazeye yayılmasından kaynaklandı.Hal böy    le iken, Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekono mik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77,4 iken, Şubat ayında %1,9 oranında azalarak 75,9 oldu.Eko   nomik durum endeksindeki azalmanın sebebi incelen    diğinde ise; piyasalardaki güven unsurunun yerleşme   si için biraz daha zamana ihtiyaç bulunduğunu,bunun    için de başta kurumsal olmak üzere birtakım yapılma    sı zorunlu reformların sıralı olarak uygulamaya konul   ması gereğini ortaya çıkarıyor.Benzer zincirleme po    zisyon ise gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı

beklentisi endeksinin Ocak ayında 56,8 iken, Şubat ayında %5,3 oranında azalarak 53,8 olmasıyla devre    ye girmesinden anlaşılıyor.Bu arada gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Ocak ayında 21,6 iken, Şubat ayında %4,2 oranında artarak 22,5 olması ise gelecekle ilgili belirsizliklerde artış ol    duğunu açığa çıkartıyor.

                              *      *       *

Sonuç olarak,zaten toplumsal talepteki düşmenin de

baskısıyla ortaya çıkan daralma üzerindeki küresel re   sesyonu (durgunluk) etkisini burada da vurgulamak gerekiyor.Ancak herşeye rağmen büyümede belirleyi    ci aktör durumundaki yüksek enflasyon mu? Yoksa      düşük büyüme mi? Bunun tercihi de siyasi otoritede  ki karar vericilerin bileceği bir iş.Mamafih şunu da be    lirtmekte yarar var; Türkiye’nin CDS Risk Priminin son dönemde 258-260 larde gezdiği düşünülürse;yük sek faizle daha fazla borçlanma yerine iç kaynakların elverdiği ölçüde üretim yatırımlarına yönelmek sureti     ile özellikle ihracata dayalı yüksek katma değerli ileri    teknoloji üretme yönteminin benimsenerek AR-GE ya   tırımlarına ağırlık vermek en mantıklı çözüm olarak görünüyor. Bu kapsamda tüketici güven endeksleri ile    de okuyucularımıza çok kısa bir hatırlatma yapmak ge    rekirse;Anket sonuçlarına göre  hesaplanan tüketici gü ven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir.Tü ketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketi ci güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

KAYNAK;Şubat/2020 Ayı Tüketici Güven Endeks leri (TÜİK-TCMB)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.