SURİYE’DE ODAKLAŞARAK GİTTİKÇE KÜRESELLEŞEN TERÖRİZM VE GETİRDİĞİ SONUÇLAR


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 16 Ekim 2019, 10:52

Terör örgütleri geçmişte daha dar kapsamlı ve kısmen yakın yer  lerde eylem yaparken; günümüzde uluslararası faaliyet yürüten, sınırları aşan,daha karmaşık ve bulunduğu yerlere daha kolay adap   te olan yapılar haline gelmiştir. İnsanlık tarihinden beri var olan ve hedef kitlesi çok geniş olan terörist faaliyetlerin önü ne geçmek es kisine oranla biraz daha zorlaşmıştır.Özellikle son yıl larda gelişen teknolojik imkânlar ve gelişen dünya, her alanda olduğu gibi terör örgütlerinin de işlerini kolaylaştırmıştır. Geli  şen teknolojiyle bir likte terör örgütleri yeni imkân ve kabiliyet  ler kazanmıştır.Bu ara da demokratikleşme adına atılan atımlar ülkelerde terörün sayısal olarak azalmasına neden olmakla bir likte, teknolojik olarak geliş miş medyanın ve kitle iletişim araç larının etkisiyle etkinliği art mıştır. İnsanların kendilerini özgürce ifade etmesi, düşüncelerini söyleyebilmesi ve sesini yönetenlere duyurabilmesi, şiddete yöne limi azaltmıştır. Ancak farkındalık yaratmak adına medyanın  ve özellikle de sosyal medyanın kulla nılması, terörün etkinliğini ar tırmış eleman temini daha da kolay laşmıştır. Ülkelerde yaşayan halkın bu araçların kullanılmasıyla istismar edilmesi ve aldatılması daha kolay hale gelirken; bazı küresel çevrelerin de bu örgütleri kullanmak istemesi veya açıkça kullanması sonucunda işler daha karışık ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

             *        *         *

Baskı unsuru olarak terörü görmek isteyen bazı çevreler, terörü   araç olarak kullanmaya devam edecektir. Terörizmin devletler tarafından bir savaş olarak algılanması, askerî önlemlerin artma   sına ve güvenlikle ilgili üretilecek politikaların uygulanmasına       ya da yeniden düzenlenmesine sebep olmuştur. Ayrıca devletler   tarafından eğitim, kültür, ekonomi, hukuk ve sosyal politikalarda    da yeniden düzenlemeler yapılarak terörizmle mücadele edilmeye çalışılmıştır. Üzerinde durulması gereken ana konu terörizm ile topyekûn mücadeledir; çünkü bir devlet için bu, oldukça hassasi    yet gerektiren bir konudur. Terör örgütleri silahlı mücadeleyi araç olarak kullanır ve devletten bazı konularda değişiklik yapmasını ister. Bu örgütler sürekli şiddet uygulayarak, bir anlamda, bu şid   deti bastırmada devleti de bu şiddete çekerek devletin halk arasın    da meşruiyetini sorgulanır hale getirmeyi hedefler.Devletler, terör   le hukuk içerisinde mücadele etmelidir. Demokratik bir düzen içerisinde evrensel ilkelerden uzaklaşılmaması gereklidir. Aksi durum terör örgütlerinin istismar alanlarını genişletmesine, amaç larını haklı hale getirmesine ve eleman temininde güçlük çekme mesine olanak tanır. Medyanın esas görevi, kişilerin haber alma ihtiyacını karşılamaktır. Ancak bunu yaparken son derece hassas    ve dikkatli olmalıdır. Medya terörle mücadeleye destek vermelidir. Spikerlerin haberi veriş şeklinden gelen görüntülere; basında çıkan haberlerden ve başlıklardan haberin veriliş şekline kadar çok dikkat li olunmalıdır. Terör örgütlerine bilmeden de olsa destek verilme meli ve terör propagandası olabilecek haberlerden kaçınılmalıdır.

             *        *         *

Terör örgütlerinin başka devletler tarafından fonlanmasının, des    tek veya eğitim verilmesinin ne kadar yanlış politikalar içerdiği ABD’ye yapılan 11 Eylül saldırılarında kendisini göstermiştir. Saldırıyı yapan El-Kaide örgütü, Sovyetler Birliği’ne karşı ABD tarafından desteklenen bir örgüttür. Aynı hatayı Suriye’de PKK-YPG’ye destek vererek yapan ABD’nin gelecekte bu destekten          zarar görebileceğini;verdiği silahların bu örgüt tarafından kendi     sine döndürülebileceğini ya da bu silahların başka terör örgütleri    nin eline geçmesiyle de yine zarar görebileceğini tahmin etmek    çok zor değildir.Mamafih yakın tarihimizdeki tüm örnekler bir    tarafa bırakılarak Türkiye’nin de alenen NATO Üyesi bir Ülke olduğu görmezden gelinerek son dönemde PKK/PYD’ye 30 Bin     tır dolusu silah ve lojistik destek yanında ayrıca para yardımında bulunması,Deaşlı teröristleri tutuklu bulunduklar hapishaneler      den çıkararak serbest kalmalarını YPG vasıtası ile sağlamaları         da çok esef verici olduğu kadar ABD ve destekçisi bulunduğu  “Barış Pınarı” operasyonuna karşı çıkan tüm devletlerin birlikte hareket şeklini benimseyerek haklı davasında Türkiye’ye karşı yaptırıma giderek terörizme destek pozisyonuna girmeleri ne seviyede güve nilmez durumda olduklarını gösterirken;NATO ittifakında yarata bileceği çatlak resmen gözardı edilmiştir.

                                  *        *         *

Sonuç olarak, terörün uluslararası hale gelmesi, artık hiçbir devle   tin kendi topraklarında emniyet içerisinde olmadığı anlamına gel mektedir.Artık teröristler birkaç değişik ülkeden gelmekte; eylem leri sınırları aşmakta; değişik ülkeler tarafından desteklenmekte; dünyanın her yerinde etkisi olabilecek eylemlerin altına imza at makta ve tüm dünyada korku ve endişeye yol açmaktadır.Öyle        ki teröristler, aynı zamanda küreselleşmeyle ve teknolojik geliş     melerle,propaganda malzemesi olarak medyayı etkin kullanmak     ta; teknolojik gelişmeleri özellikle eylem biçimlerinde, eylemin      hazırlanmasında, planlanmasında ve icrasında kullanmaktadır.       Ancak tabii ki teknolojik gelişmelerden ve küreselleşmeden en      çok faydalananlar arasında terörle mücadele kapsamında faaliyet    yürüten güvenlik güçleri de vardır.Özellikle devletlerin propagan dalarında medyayı kullanması çok etkindir. Vatandaşlarını zama nında ve doğru bir şekilde bilgilendiren ülkeler, terör örgütünün eleman temini ve halkta yılgınlık korku yaratma hedeflerinin en gellenmesini sağlamıştır. Daha modern silah ve teçhizatla dona tılmış güvenlik güçlerinin terörle mücadelede daha başarılı olaca     ğı ve daha az insan kaybı ile görevini sürdüreceği açıktır.Halkın terör örgütlerinden uzaklaşması ve desteğini çekmesi, en önemli konudur. Devletlerin, terörle mücadelesini önce kendi vatandaş larına, daha sonra da diğer ülkelere, oluşturacağı politikalar vası tasıyla ve özellikle de uluslararası platformda iyi bir şekilde an latması gerekli olduğu kadar; son “Barış Pınarı”operasyonu için      de gerek Yurt içi gerekse Yurt dışı tüm medya ve iletişim araçla rının kullanılarak gri ve kara propagandanın önüne geçilmesinin temini de büyük önem taşımaktadır.Ayrıca şu da bilinmelidir ki  Türkiye şu veya bu ülkenin yaptırımlarla yıldıracağı bir Ülke de      ğildir.Mütekabiletin getirebileceği olumsuzluklara ek olarak so   nuçlarını da iyi düşünüp tartmak gerekir.

KAYNAK: Uluslararası Terörizmin Değişen Yapısı (Atahan Birol Kartal)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.