AVRUPA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İZLEME MERKEZİ RAPORUNA GÖRE;


Ahmet KIZILYAR

Ahmet KIZILYAR

Okunma 10 Eylül 2019, 00:14

TÜRKİYE’DE UYUŞTURUCU KULLANIMINDA SON DURUM

Hepimizce de malum olduğu üzere Ülkemiz nezdinde 9 Eylül 2019 günü itibarıyla tüm okullar öğretime başladı.Bu arada uyuşturucu illetine aracı olanların da çocuklarımızı ve gençliği zehirlemek üzere faaliyete geçmeleri de beklenen bir durum.        Bu meyanda açıklanan 2019 Yılı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Raporunda özellikle uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir transit ülke olmaya de vam eden Türkiye’deki operasyonlar da ele geçirilen uyuşturu cu oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzle me Merkezi tara fından (EMCDDA) hazırlanan bu raporun Türkiye’ye ilişkin kapsamlı analizler ve çarpıcı verilerin de yer aldığı izleniyor. Merkezin raporunda, uyuşturucu ile mü cadele alanında çok sert yasalara sahip olmasına karşın Türki ye’nin uyuşturucu kaçak çıları tarafından kullanılan önemli bir transit ülke konumunda olduğuna da  işaret ediliyor.Raporda yer ve rilen istatistiklere göre Türkiye’de bir yıl içerisinde ele geçiri len eroin miktarı tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ele geçiri len miktarın çok üzerinde bulu nuyor. Türkiye yürüt tüğü ope rasyonlarda 2017 yılında 8 mil yon 600 bin adet MDMA gibi sentetik uyarıcı ve 6,6 ton amfetamin ele geçirdi. AB raporuna göre, bu miktarlar tüm AB ülkelerinde düzenlenen operasyon larda ele geçirilen toplam miktarın çok üzerinde bulunuyor.

                             *       *        *

AB uyuşturucu raporunda en dikkat çeken husus;Türkiye’de  15-64 arası yaş grubunda en çok esrar kullanıldığı, bunu MDMA gibi sentetik uyarıcılar ile kokainin izlediğinin belirtilmesi. Raporda paylaşılan verilere göre yaşadışı uyuştu rucu madde kullanımı erkekler arasında daha yüksek ve Türkiye’de en çok 15-34 yaş arası erkekler uyuşturucu kul lanıyor. Türkiye’de, uyuşturucu tedavisi görenlerin çoğunlu ğunu yine erkeklerin oluşturduğu, kullanılan yüksek riskli uyuşturucunun da vücutta morfin gibi etki gösteren opioid olduğu belirtili yor. AB raporunda ayrıca, yataklı tedavi oran larının son beş yılda arttığı, tedavi olan kişilerin 5’te birinin uyuşturucuyu şırınga ile enjekte edilen şekliyle kullandığı, eroinin şırınga yoluyla kullanımının ise son yıllarda gerilediği de aktarılı yor. Rapor detayında Tür kiye’deki aşırı doz ölüm oranlarının son on yılda ciddi arttığına dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 105 kişi uyuşturucudan hayatını kaybederken 2016 yılında bu sayı 920’ye yükseldi. Son resmi istatistiklere göre Türkiye’de 2017 yılında uyuştu rucudan ölenlerin sayısı 941 oldu. Ölenle rin büyük çoğunluğu erkek, yaş ortalaması ise 32 civarında. 2017 yılında Türkiye’ deki  uyuşturucu madde suçlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 oranında artış olduğu ifade edilen raporda, bunların büyük bir bölümünün uyuşturucu kullanımı ve bulundurma kaynaklı suçlar olduğu da belirtiliyor.

                             *       *        *

Diğer taraftan AB’nin bu son uyuşturucu raporunda Türki ye’deki uyuşturucu pazarı hakkında da kapsamlı bilgilerin yer aldığı izleniyor.Avrupa ve Ortadoğu arasında önemli bir uyuş turucu transit ülkesi olan Türkiye’nin Balkan rotasında yer al dığı, Afganistan’ dan Avrupa’ya yapılan eroin kaçakçılığının güzergahının kilit ülkesi olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye’ de ele geçirilen esrarın büyük bir bölümünün Batı Balkan ülke leri ya da Fas’tan geldiği, kokainin ise Güney Amerika kaynak lı olduğu aktarılıyor. Raporda, Güneydoğu Avrupa’da üreti len, Captagon ya da Captagon logolu amfetamin tabletlerin de

Kaçak yollarla Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya gönderildiği, küçük bir bölümünün ise Türkiye’de iç tüketime yönlendiril diği aktarılıyor. Uzakdoğu’da üretilen metamfetaminin ise ya İran üzerinden ya da uçak yoluyla Türkiye sokulduğu kayde diliyor. Türkiye’de ele geçirilen MDMA gibi sentetik uyarı cıların büyük bir bölümünün Hollanda ve Belçika’dan gönde rildiği, 2010 yılı itibariyle Türkiye’deki uyuşturucu pazarına giren sentetik kannabinoidler ise Çin, Avrupa ve ABD kay naklı olduğuna da dikkat çekiliyor.

                                      *       *        *

Sonuç olarak,söz konusu raporun en can alıcı noktası ise; sos yal medya ve internetin yasadışı karanlık ağı Darknet üzerin den yapılan uyuşturucu kaçakçılığında artış olduğuna, hatta kullanıcılara uyuşturucunun hızlı ulaştırılmasını sağlayan “Ko kain çağrı merkezleri”olduğuna da dikkat çekilmesi, işin boyu tunun siber alemde daha da yaygınlaştığını gösterirken; Rapo ru açıklayan EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel, “uyuşturu cu alanında karşı karşıya kaldığımız zorluklar büyüyor” değer lendirmesi yanısıra AB’nin İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos’un, “Uyuşturucu pazarında ki dijitalleşmeye odaklanmak zorundayız, kaybedecek vakti miz yok” açıklamasını yapması da hadisenin çok ciddi boyutta olduğunu ortaya koyuyor.Bununla beraber Türkiye’nin,yasadı şı haşhaş ekimi ve buna bağlı afyon üretiminin gerçekleştiği Güneybatı Asya ülkelerine yakın bir coğrafyada yer almakta oluşu, üretim bölgelerine yakın bir coğrafyada bulunmanın yanı sıra, geniş bir uyuşturucu kitlesine sahip Batı Avrupa ülkeleri  ile de komşu olması,Bu konumu itibariyle Türkiye, üretim bölgelerinden tüketici ülkelere yönelik olarak gerçek leştirilen transit uyuşturucu madde kaçakçılığı güzergâhında yer alması risk unsurlarının giderek artmasına yol açıyor.Hal böyle iken; Türkiye eroinin Avrupa’ya sevkiyatında transit ülke ve Avru pa’da üretilen sentetik uyuşturucular bakımından da hedef ülke durumundadır. PKK/KCK terör örgütü bu iki kaçakçılıkta da etkindir. Bunun haricinde PKK/KCK terör örgütü Irak’ın kuze yindeki kamplarda kurduğu imalathaneler de eroin imal etmekte ve ticaretinde aktif olarak rol almakta dır. Örgüt bununla yetin meyerek Doğu ve Güneydoğu Anado lu Bölgesindeki vatandaş ları kenevir ekimi için zorlamakta ve sözde vergi adıyla topla dığı paralarla terör eylemlerini finanse etmektedir. PKK ve uyuş turucu bağlantısı yıllık yayınlanan EUROPOL TESAT (AB Te rörizm Durumu ve Trendleri Raporu) Raporlarında da işlenmek tedir. PKK-Uyuşturucu kaçakçılığı bağlantısı en son yayınlanan 2018 TESAT Raporunda da işlenmiştir. TESAT Raporlarında terör örgütü-uyuşturucu kaçakçılığı bağlantısı: PKK/KCK Türk sınırını geçen uyuşturucu kaçakçılarından aldığı vergiler aracılı ğıyla para toplamaktadır. Ayrıca PKK/KCK, uyuşturucuların Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması ve AB’de dağıtımı ve satışının her aşamasında karlardan pay almaktadır. Buna karşılık olarak kaçakçılarca genellikle PKK’dan korunma ve anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk talep edilmektedir.” cümleleriyle ifade edilmektedir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.